Konqresin proqramı

Konqresin tematik bölmələri:

  • GÖRMƏ ORQANININ FİZİOLOGİYASI VƏ PEŞƏ PATOLOGİYASI. GÖRMƏ PATOLOGİYASININ MOLEKULYAR MEXANİZMLƏRİ
  • OFTALMOFARMAKOLOGİYA. GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİNİN YENİ DİAQNOSTİK VƏ KORREKSİYA ÜSULLARI
  • KLİNİK FİZİOLOGİYA. MOLEKULYAR VƏTRANSLYASION TİBB
  • NEYROFİZİOLOGİYA, KOQNİTİV PROSESLƏR VƏ ALİ SİNİR FƏALİYYƏTİ
  • NEYROKİMYA
  • HERONTOLOGİYA VƏ HERİATRİYA. HERONTOLOJİ OFTALMOLOGİYA VƏNEYRODEGENERATİV PROSESLƏR
  • EKOLOJİ FİZİOLOGİYA. RADİASİYA FİZİOLOGİYASI. GÖRMƏ VƏ ƏTRAF MÜHİT FAKTORLARI

Konqresin işçi dilləri:

  • azərbaycan dili
  • rus dili
  • ingilis dili

P R O Q R A M

9:30 I Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəakademik Zərifə Əliyevanın məzarlarının ziyarəti
10:00-11:00 Qeydiyyat və sərginin nümayişi

AÇILIŞ MƏRASİMİ

11:00-12:45 Konfransın açılışı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi
Videoçarxın nümayişi

Giriş sözü

İsa Həbibbəyli, akademik
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
Nadir Zeynalov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini
Əhliman Əmiraslanov, akademik
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinın Səhiyyə Komitəsinin sədri
İradə Hüseynova, akademik
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti
Elmar Qasımov, AMEA-nın müxbir üzvü
AR SN Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru
Ulduz Həşimova, biologiya elmləri doktoru, professor
AR ETN Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun baş direktoru
Yuri Yevgenyeviç Şelepin, tibb elmləri doktoru, professor
Rusiya Elmlər Akademiyasının İ.P.Pavlov adına Fiziologiya İnstitutunun Görmənin fiziologiyası laboratoriyasının müdiri
Vladimir Adamoviç Kulçitski, akademik
Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunun Beyin mərkəzinin müdiri (videomüraciət)
Merab Tsaqareli, biologiya elmləri doktoru, professor
Gürcüstan Respublikası İ.Beritaşvili adına Eksperimental Biotibb Mərkəzinin laboratoriya müdiri
Paşa Qəlbinur, tibb elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Tibb Universitetinin kafedra müdiri
Murodjon Botirov, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Özbəkistan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Asiya Tibb Universitetinin tədris işləri və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru

12:45-13:00 Çay fasiləsi

PLENAR İCLASLAR

30 oktyabr 2023-cü il, saat 13:00 – 14:00
Moderator: b.e.d., professor U.F.Həşimova

AMEA-nın müxbir üzvü E.M.Qasımov
AZƏRBAYCAN NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNDƏ OFTALMOPATOLOGİYANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Tibb elmləri doktoru, prof. Y.Y.Şelepin
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЙСТВИЙ
Tibb elmləri doktoru, prof. İ.M.Kvetnoy
СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ТАРГЕТНЫХ МАРКЕРОВ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Biologiya elmləri doktoru, prof. U.F.Həşimova
GERONTOLOGICAL STUDIES INAZERBAIJAN: RESEARCH PROSPECTS

31 oktyabr 2023-cü il, 10:00 – 11:30
Moderator: b.e.d., professor U.F.Həşimova

AMEA-nın müxbir üzvü A.M.Məmmədov
ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫЕ КРОССКОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЭЭГ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КОРКОВО-ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР МОЗГА ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
Biologiya elmləri doktoru, prof. D.V.Tapalski
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ БИОРЕАКТОР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ОЦЕНКИ НОВЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. M.T.Botirov
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БИОСОВМЕСТИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ Co-Cr
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru C.Y.Məmmədov
AZƏRBAYCANDA KƏSKİN PEŞƏ VƏ KÜTLƏVİ KİMYƏVİ ZƏHƏRLƏNMƏLƏR VƏ ONLARIN İDARƏ OLUNMASI

SEKSİYALAR

Loading