МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА Азербайджанских Физиологов посвященного 50-ЛЕТИЮ Института Физиологии им. А.И.КАРАЕВА

Материалы V Съезда Азербайджанских Физиологов посвященного 50-летию Института Физиологии им. А.И.Караева, 10-11 октября 2017, 283 с.

CОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «СОЮЗА» ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
Амирасланов А.Т., Гашимова У.Ф., Гаджиев А.М.
НАНА, Институт физиологии им. А.И.Караева НАНА, Баку, Азербайджан

MODERN DEVELOPMENT TRENDS OF “UNION” OF PHYSIOLOGY AND MEDICINE
Amiraslanov A.T., Hashimova U.F., Gadzhiev A.M.
ANAS, A.I. Garayev Institute of Physiology of ANAS, Baku, Azerbaijan

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Гашимова У.Ф.
Институт физиологии им. А.И.Караева НАНА, Баку, Азербайджан

PHYSIOLOGICAL SCIENCE IN AZERBAIJAN: THE HISTORY OF FORMATION, THE PRESENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT
U.F. Hashimova
A.I. Garayev Institute of Physiology of ANAS, Baku, Azerbaijan

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЫCШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА ПТИЦ
Зорина З.А., Мандрико Е.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF COGNITIVE ABILITIES OF HIGH REPRESENTATIVES OF THE AVES
Z.A. Zorina, E.B.Mandriko
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТОВ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО УРОВНЯ ФИЛОГЕНЕЗА
Иноземцев А.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

THE ROLE OF ANTIOXIDANTS IN OXIDATIVE STRESS IN ANIMALS OF DIFFERENT LEVELS OF PHYLOGENY
A.N. Inozemtsev
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА
Надареишвили Д.К., Ормоцадзе Г.Л.
Центр Экспериментальной биомедицины им. И. Бериташвили, Тбилиси, Грузия

ELABORATION OF COMPLEX, NONSPECIFIC PHYSIOLOGICAL CRITERIA FOR ESTIMATION OF INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY
D. Nadareishvili, G. Ormotsadze
Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ НЕЙРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, РАЗДЕЛЕННЫХ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ
Судаков С.К.
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, Москва, Россия

INTERACTION OF CENTRAL AND PERIPHERAL DIVISIONS OF NEUROCHEMICAL SYSTEMS, SEPARATED BY THE BLOOD-BRAIN BARRIER
S.K. Sudakov
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia

ФИЗИОЛОГИЯ И НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Шелепин Ю.Е.
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, С.-Петербург, Россия

PHYSIOLOGY AND NEUROTECHNOLOGY OF AIM-DIRECTED BEHAVIOR
Y.E. Shelepin
I.P. Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Science, Saint-Petersburg, Russia

Bölmə: ALI SINIR FƏALIYYƏTININ FIZIOLOGIYASI; NEYROFIZIOGIYA; NEYROKIMYA
Section: PHYSIOLOGY OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY; NEUROPHYSIOLOGY; NEUROCHEMISTRY
Секция: ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ; НЕЙРОХИМИЯ

BƏTNDAXILI INKIŞAFIN RUŞEYM MƏRHƏLƏSINI ANALARIN HIPOKSIYASI VƏ ELEKTROMAQNIT ŞÜALANMASI ŞƏRAITINDƏ KEÇIRMIŞ DOVŞAN BALALARINDA EEQ GÖSTƏRICILƏR
G.M. Abdullayeva, A.Q. Qazıyev, S.F. Şahmaliyeva

EEG INDEXES OF RABBIT- PUPS SUBJECTED TO HYPOXIA AND ELECTROMAGNETIC IRRADIATION IN FETAL PERIOD OF INTRA-UTERINE DEVELOPMENT
G.M. Abdullayeva, A.Q. Qazıyev, S.F.Shahmaliyeva

EMBRİONAL İNKİŞAFIN MÜXTƏLİF DÖVRLƏRİNDƏ KƏSKİN HİPOKSİYAYA MƏRUZ QALMIŞ HEYVANLARIN BAŞ BEYNİNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARININ SUBHÜCEYRƏLƏRİNDƏ NEYROMEDİATORLARIN POSTNATAL ONTOGENEZDƏ YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
T.M. Ağayev

AGE-RELATED FEATURES OF NEUROMEDIATORS IN POSTNATAL ONTOGENESIS IN SUB-CELLULAR FRACTIONS OF DIFFERENT BRAIN STRUCTURES OF THE ANIMALS EXPOSED TO ACUTE HYPOXIA IN VARIOUS STAGES OF EMBRYONIC DEVELOPMENT
T.M. Agayev

NEYRODİNAMİK PROSESLƏRİN MULTİPARAMETRİK BİOLOJİ ƏKS ƏLAQƏ VASİTƏSİ İLƏ ÖZÜNÜTƏŞKİLİNƏ SİNERGETİK YANAŞMA
Allahverdiyev Ə.R., Dadaşov F.H.,Dadaşova K.Q.

SYNERGETIC USE OF SELF-ORGANIZATION OF NEURODYNAMICAL PROCESS BY MULTIPARAMETRICAL BIOFEEDBACK
A.R. Allahverdiyev, F.H. Dadashov, K.G. Dadashova

STRESƏ DAVAMLIĞININ MOLEKULYAR MEXANIZMLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI
U.F. Həşimova, X.Yu. İsmayılova, A.Ə. Mehdiyev, M.C.Baxışova

STUDIES OF MOLECULAR MECHANISMS OF RESISTANCE TO STRESS
U.F. Hashimova, Kh.Y. Ismailova, A.A. Mekhtiev, M.C. Bakhishova

MƏƏNİN SELEKTİV VƏ QİSMƏN DENERVASİYASININ (VAGOTOMİYASININ) RADİOREZİSTENTLİYİNƏ TƏSİRİ
V.Ş. Bayramova

INFLUENCE OF SELECTIVE AND PARTIAL DENERVATION OF STOMACH ON ITS RADIORESISTANCE
V.Sh. Bayramova

TİMALİNİN İMMUNSUPRESSİYA ŞƏRAİTİNDƏ 3 AYLIQ SİÇOVULLARIN BAŞ BEYNİNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARINDA QAYT MÜBADİLƏSİNƏ TƏSİRİ
N.N. Əliyeva

EFFECT OF THYMALINUM ON EXCHANGE GABA IN DIFFERENT BRAIN STRUCTURES OF 3 MONTH OLD RATS IN IMMUNOSUPPRESSION CONDITIONS
N.N. Aliyeva

ANTICISIMLƏRIN VASITƏSILƏ SEROTONIN-MODULLU ANTIKONSLIDASIYA ZÜLALININ BLOKADASININ UZUNMÜDDƏTLI YADDAŞ YARANMASINA TƏSIRI
Ş.M. Əsədova, A.Ə. Mehdiyev

EFFECT OF ANTIBODY-MEDIATED BLOCKADE OF SEROTONIN-MODULATING -ANTICONSOLIDATION PROTEIN ON FORMATION OF LONG-TERM MEMORY
Sh.M. Asadova, A.A. Mekhеiev

30 QÜN B6 VİTAMİNİNDƏN MƏHRUM OLUNMANIN AĞ SİÇOVULLARİN GÖRMƏ ANALİZATOR SİSTEMİ STRUKTURLARINDA MAO “A” VƏ MAO “B” FORMALARININ FƏALLIĞINA TƏSİRİ
A.M. Əzimova, S.O. Qədimova, F.B. Əskərov

INVESTIGATION OF “A” AND “B” TYPES OF MONOAMINOXIDASE ACTIVITY IN THE STRUCTURES OF VISUAL ANALYZER SYSTEM OF ALBINO RATS DEPRIVED OF VITAMIN B6 FOR 30 DAYS
A.M. Azimova, S.O. Kadimova, F.B. Askerov

ÖNMEDİAL HİPOTALAMUSUN ELEKTRİKİ QICIQLANDIRILMASININ BAŞ BEYİN QABIĞININ MONOAMİN SƏVİYYƏSİNƏ TƏSİRİ
L.H. Həsənova

THE IMPACT OF ELECTRICAL STIMULATION OF HYPOTHALAMUS’S ANTERIOR REGION ON MONOAMINE’S LEVEL OF BRAIN CORTEX
L.H. Hasanova

SİÇOVULLARDA MƏKİK KAMERASI MODELİNDƏ YADDAŞIN KONSOLİDASİYA VƏ REKONSOLİDASİYA PROSESLƏRİNDƏ SEROTONİNMODULLU ANTİKONSOLİDASİYA ZÜLALININ İŞTİRAKININ MÜXTƏLİF XARAKTERİ
Ş.B. Hüseynov, A.Ə. Mehdiyev

DIFFERENT CHARACTER OF PARTICIPATION OF SEROTONIN MODULATING ANTICONSOLIDATION PROTEIN IN MEMORY CONSOLIDATION AND RECONSOLIDATION ON SHUTTLE BOX MODEL ON RATS
Sh.B. Guseynov, A.A. Mekhtiev

PRENATAL ONTOGENEZDƏ QİDA DEPRİVASİYASININ 3 AYLIQ SİÇOVULLARIN BAŞ BEYNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARININ TOXUMASINDA QAYT MÜBADİLƏSİNƏ TƏSİRİ
K.İ. İbrahimova, Ə.N. Fərəcov

EFFECTS OF FOOD DEPRIVATION IN PRENATAL ONTOGENESIS ON GABA TURNOVER IN VARIOUS BRAIN STRUCTURES OF 3-MONTH-OLD RATS
K.I. Ibrahimova, A.N. Faradghev

DIQQƏTI INKIŞAF ETDIRƏN FAKTORLARIN QISA VƏ UZUNMÜDDƏTLI GÖRMƏ, EŞITMƏ YADDAŞI ASIMMETRIYASINA TƏSIRI
M.A. Qarayev, M.S. Sultanova

EFFECTS OF FACTORS DEVELOPING ATTENTION ON ASYMMETRY OF SHORT-TERM AND LONG -TERM VISION AND ACOUSTIC MEMORY
M.A. Garayev, M.S. Sultanova

PRENATAL ONTOGENEZDƏ DOVŞANLARIN BAŞ BEYNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARININ TOXUMASINDA QAYT MÜBADİLƏSİNƏ ETANOLUN XRONİKİ TƏSİRİ
İ.Ə. Məmmədova, Ə.N. Fərəcov

CHRONIC EFFECT OF ETHANOL ON GABA TURNOVER IN THE TISSUE OF VARIOUS STRUCTURES OF BRAIN IN PRENATAL ONTOGENESIS OF RABBITS
I.A. Mammadova, A.N. Faradghev

GÖRMƏ ANALİZATORUNUN STRUKTURLARINDA ÇAĞIRILMIŞ POTENSİALLARIN PARAMETRLƏRİNİN HİPOTALAMİK TƏNZİMLƏNMƏ MEXANİZMLƏRİNDƏ BİOGEN MONOAMİNLƏRİN İŞTİRAKI
X.M.Miryusifova, N.İ.Hüseynova

ROLE OF BIOGENIC AMINES IN HYPOTHALAMIC REGULATION OF INDEXES OF EVOKED POTENTIALS IN STRUCTURES OF VISUAL ANALYZER
X.M. Miryusifova, N.I. Huseynova

MÜXTƏLİF MÜDDƏTLİ ACQALMANIN ƏLAQƏLİAMİNTURŞULARIN METABOLİZMİNƏ TƏSİRİ
M.Ə. Orucova

INFLUENCE OF PERIODS OF STARVATION ON AMINO ACID METABOLISM
M.A. Orujova

EMBRİONAL İNKİŞAFIN DÖVRLƏRİNDƏ HİPOKSİYAYA MƏRUZ QALMIŞ AĞ SİÇOVULLARIN BAŞ BEYİN STRUKTURLARINDA LAKTATDEHİDROGENAZANIN FƏALLIĞI
A.M. Rəşidova

LACTATEDEHYDROGENASE ACTIVITY IN SOME BRAIN STRUCTURES OF WHITE RATS EXPOSED TO HYPOXIA IN EMBRYONAL PERIOD OF DEVELOPMENT
A.M. Rashidova

PRENATAL ONTOGENEZİN MÜXTƏLİF MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ HİPOKSİYAYA MƏRUZ QALMIŞ AĞ SİÇOVULLARIN ERKƏN POSTNATAL ONTOGENEZDƏ BAŞ BEYNİNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARININ
MİTOXONDRİ FRAKSİYALARINDA MONOAMİNOKSİDAZANIN FƏALLIĞI
M.İ. Səfərov

MONOAMINE OXIDASE ACTIVITY IN POSTNATAL ONTOGENESIS IN MITOCHONDRIAL FRACTIONS OF THE DIFFERENT BRAIN STRUCTURES OF THE ALBINO RATS SUBJECTED TO HYPOXIA IN DIFFERENT STAGES OF PRENATAL ONTOGENESIS
M.I. Safarov

PRENATAL ONTOGENEZİN MÜXTƏLİF MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ HİPOKSİYAYA MƏRUZ QALMIŞ AĞ SİÇOVUL BALALARIN BAŞ BEYNİNDƏ TİOL SISTEMİNİN FERMENTLƏRİNİN FƏALLIĞI
N.Y. Yolçiyeva

ACTIVITY OF THIOL SYSTEM ENZYMES IN BRAIN OF WHITE RAT PUPS, SUBJECTED TO HYPOXIA AT DIFFERENT STAGES OF PRENATAL ONTOGENESIS
N.J. Yolchiyeva

СТРУКТУРА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЮНОШЕЙ 15-16 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ НЕВРОЗАМИ
Аллахвердиева А.А., Аллахвердиев А.Р.

STRUCTURE OF BIOELECTRICAL ACTIVITY OF THE BRAIN IN YOUNG ADULT MALE PATIENTS 15-16 y.o. WITH NEUROSIS
A.A. Allakhverdiyeva, A.R. Allakhverdiyev

АЛЬФА-АКТИВНОСТЬ ЭЭГ: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ВНУТРИ И МЕЖ-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
Базанова О.М.

EEG ALPHA ACTIVITY: NEUROPHSYIOLOGICAL DETERMINANTS, INTRAAND INTER-INDIVIDUAL VARIABILITY
O.M. Bazanova

РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В МОЗГЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
Бережной Д.С., Иноземцев А.Н,Федорова Т.Н.

OXIDATIVE STRESS ACCOMPANYING LEARNING PROCESS IN ANIMALS
D.S. Berezhnoy , A.N. Inozemtsev , T.N. Fedorova

КОГНИТИВНОСТЬ И ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПАМЯТИ ПО ДАННЫМ ЭНДОГЕННЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ VJPUF (МЕТОД Р300) БЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Гнездицкий В.В., Чацкая А.В., Корепина О.С.

COGNITION AND ESTIMATION OF OPERATIVE (WORKING) CAPACITY MEMORY ACCORDING TO THE DATA OF THE BRAIN ENDOGENOUS EVOKED POTENTIALS (METHOD P300) WITHOUT THE PSYCHOLOGICAL TESTING
V.V. Gnezditskiy, A.V. Сhatskaya, O.S. Korepina

НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯАМИЛОИДОГЕННЫХ АГРЕГАТОВ a –СИНУКЛЕИНА СТАРЕЮЩИМ МЫШАМ
Грудень М.А., Шерстнев В.В.

NEUROCHEMICAL AND BEHAVIORAL PECULIARITIES OF THE INTRANASAL ADMINISTRATION OF A-SYNUCLEIN AMYLOIDOGENIC AGGREGATES IN AGED MICE
M.A. Gruden, V.V Sherstnev

ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НЕЙРОНОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ибрагимова А.Ш., Бахшиева З.Т., Гасанова Г.А., Велиева Г.Дж., Рустамова А.Ф.

CHOLINERGIC NATURE OF NEURONS OF THE BRAIN CORTEX
A.Sh. Ibragimova, Z.T. Bakhshiyeva, G.A. Gasanova, G.J. Veliyeva, A.F. Rustamova

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРОЖДЕННЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ НА ФОНЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА И АНТИОКСИДАНТА У КРЫСС РАЗЛИЧНЫМ ФЕНОТИПОМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И РАЗНЫМ УРОВНЕМ БИОГЕННЫХ АМИНОВ
Исмайлова Х.Ю., Иноземцев А.Н., Асадова Ш.М.

COMPARATIVE STUDY OF INNATE BEHAVIOR PERFORMANCE ON BACKGROUND OF CO-ADMINISTRATION OF HEAVY METAL AND ANTIOXIDANT IN THE RATS WITH DIFFERENT PHENOTYPES OF NERVOUS SYSTEM AND DIFFERENT LEVEL OF BIOGENIC AMINES
Kh.Yu. Ismailova, A.N. Inosemtsev, Sh.M. Asadova

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Кязымов А.Г., Алиева Д.М., Казымова Л.А., Джафарова С.Ш.

PECULIARITIES OF ELECTROENCEPHALOGRAPGIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN TEENAGERS
A.H. Kazimov, D.M. Aliyeva, L.A. Kazimova, S.Sh.Jafarova

АССОЦИАЦИЯ ТРЕВОЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ЛОКУСА TAQ 1ADRD2 И ОСОБЕННОСТЯМИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗОЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА
МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА
Леушкина Н.Ф., Ахмадеев А.В., Калимуллина Л.Б.

ASSOCIATION OF ANXIETY BEHAVIOR OF RATS LINE OF WAG/RIJ WITH THE POLYMORPHISM OF THE LOCUS TAQ 1A DRD2, AND PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE NUCLEUS BASOLATERAL AMYGDALOID COMPLEX
N.F. Leushkina, A.V. Akhmadeev, L.B. Kalimullina

ВЛИЯНИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ АППЛИКАЦИИ АДРЕНАЛИНА НА ПРОЦЕССЫ ЗАПОМИНАНИЯ У КРЫС
Миронова Г.П., Панахова Э.Н., Песоцкая Я.А., Пашкевич С.Г.

THE IMPACT OF INTRANASAL APPLICATION OF ADRENALIN ON PROCESSES OF REMEMBERING IN RATS
G.P. Mironova, E.N. Panakhova, Y.А. Pesotskaya, S.G.Pashkevich

АНТИПАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФЛУОКСЕТИНА НА СУДОРОЖНЫЕ РЕАКЦИИ У КРЫС С ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АКУСТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
Мяджиди М.Б., Исмайлова Х.Ю.

ANTIPANIC EFFECT OF FLUOXETINE ON SEIZURE ACTIVITY IN ACOUSTIC STRESS SENSITIVE RATS
Majidi M.B., Ismailova Kh.Yu.

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОСЛЯБЛЯЮТ АКТИВАЦИЮ ТРАНЗИТОРНЫХ РЕЦЕПТОРНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ, ВЫЗВАННУЮ ИХ АГОНИСТАМИ
Нозадзе И.Р., Циклаури Н.Д., Гурцкая Г.П., Цагарели М.Г.

NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS ATTENUATE ACTIVATION OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL CHANNELS BY THEIR AGONISTS
I.R. Nozadze, N.D. Tsiklauri, G.P. Gurtskaia, M.G.Tsagareli

МОДУЛЯЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ ПЕРЕМЕННЫХ ЧАСТОТ: МЕЖЛИНЕЙНОЕ СРАВНЕНИЕ
Павлов Д.А., Горлова А.В., Ушакова В.М., Зубков Е.А., Морозова А.Ю., Иноземцев А.Н., Чехонин В.П.

MODULATION OF THE AGGRESSIVE BEHAVIOR BY THE ULTRASOUND OF VARIABLE FREQUENCY: INTERLINE COMPARISON
D.A. Pavlov, A.V. Gorlova, V.M. Ushakova, E.A. Zubkov, A.U. Morozova,
A.N. Inozemtsev, V.P. Chekhonin

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГИПОТАЛАМУСА И ИХ РОЛЬ В МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ СЕТЧАТКИ
Рзаева Н.М., Гашимова У.Ф., Панахова Э.Н., Ализаде М.Х.

HYPOTHALAMIC COMPENSATORY PROCESSES AND THEIR ROLE IN REGULATORY MECHANISM OF RETINA FUNCTION
N.M. Rzaeva, U.F. Hashimova, E.N. Panahova, M.X. Alizade

ФОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА БАЗЕ МОТИВАЦИИ ЖАЖДЫ
Рустамова А.Ф.

FORMATION OF FORCED ALCOHOL MOTIVATION ON BASIS OF THIRST MOTIVATION
A.F. Rustamova

АНАЛИЗ НЕЙРОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ КОНЪЮГАТОВ АМИНОКИСЛОТ И ДИПЕПТИДОВ С 5-(п-ТОЛИЛ)ИЗОКСАЗОЛОМ И 4,5-ДИХЛОРИЗОТИАЗОЛОМ
Тихонович О.Г., Гладкова Ж.А., Клецков А.В., Стукач Ю.П., ТокальчикД.П., Канунникова А.Р., Досина М.О., Пашкевич С.Г., Поткин В.И., Кульчицкий В.А.

ANALYSIS OF NEUROTROPIC ACTIVITY OF THE CONJUGATES OF AMINO ACID AND DIPEPTIDE ARE WORKED OUT WITH 5-(n-TOLIL) ISOXAZOLE AND 4.5-DICHLOROISOTHIAZOLE
О.G. Tichonovich, G.A. Gladkova, A.V. Kletskov, Y.P. Stukach, D.P. Tokalchik, А.R. Kanunnikova, М.О. Dosina, S.G. Pashkevich, V.I. Potkin, V.A. Kulchitsky

ВЛИЯНИЕ ЛИГАНДОВ АЛЬФА2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВНА ЭФФЕКТ ФАСИЛИТАЦИИ ПРИ ПАРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СА1 ОБЛАСТИ ГИППОКАМПА IN VITRO
Токальчик Д.П., Денисов А.А, Калюнов В.Н.

INFLUENCE OF ALPHA2-ADRENORECEPTOR LIGANDS ON THE EFFECT OF PAIRED PULSE FACILITATION IN CA1 REGION OF HIPPOCAMPUS IN VITRO
D.P. Tokalchik, A.A. Denisov, V.N. Kalunov

СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ У БЕСПОРОДНЫХ КРЫС И КРЫС ЛИНИИ SPRAGUE-DAWLEY ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Ушакова В.М., Зубков Е.А., Морозова А.Ю., Горлова А.В., Павлов Д.А., Иноземцев А.Н., Чехонин В.П.

THE COMPARISON OF BEHAVIOR AND GENE EXPRESSION IN OUTBREED RATS AND SPRAGUE-DAWLEY RATS AFTER INDUCTION FOR VARIABLE FREQUENCY ULTRASOUND
V. M. Ushakova, E.A. Zubkov, A.U. Morozova, A.V. Gorlova, D.A. Pavlov, A.N. Inozemtsev, V.P. Chekhonin

АУДИОГЕННАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У КРЫС ЛИНИИ КРУШИНСКОГО-МОЛОДКИНОЙ (КМ) – НАЛИЧИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Федотова И.Б., Сурина Н.М., Полетаева И.И.

AUDIOGENIC EPILEPSY IN RATS OF KRUSHINSKY-MOLODKINA (KM) STRAIN – THE PATHOLOGICAL NEURAL NET
I.B. Fedotova, N.M. Surina, I.I. Poletaeva

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ ГИПОКСИИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Хаирова В.Р.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GLUTAMINE SYNTHETASE ACTIVITY IN THE BRAIN OF RATS SUBJECTED TO HYPOXIA IN DIFFERENT STAGES OF PRENATAL ONTOGENESIS
V.R. Khairova

НЕКОТОРЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ БОЛИ У ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОВ ВОЛОНТЕРОВ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Цагарели М.Г. Апхазава М.В., Чичинадзе Г.Н., Квачадзе И.Д.

SOME GENDER DIFFERENCES IN PAIN ASSESSMENT IN HEALTHY STUDENT VOLUNTEERS: A PILOT STUDY
M.G. Tsagareli, M.V. Apkhazava, G.N. Chichinadze, I.D. Kvachadze

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОПОСРЕДСТВОВАНА ОПИОИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ В ФОРМАЛИНОВОМ ТЕСТЕ У КРЫС
Циклаури Н.Д., Цагарели Н.М., Пиркулашвили Н.В., Цагарели М.Г., Абзианидзе Е.В.

TOLERANCE TO NSAIDS IS MEDIATED BY THE OPIOID MECHANISM IN RAT FORMALIN TEST
Tsiklauri N.D., Tsagareli N.M., Pirkulashvili N.V., Tsagareli M.G., Abzianidze E.V.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ РЕАКЦИЙ ЭЭГ НА РАЗДРАЖЕНИЕ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ ХОЛИН- И АДРЕНОРЕЦЕПЦИИ
Юсифова С.Г., Гасанова Г.А., Исмайлов Т.М., Ганиева Ф.И., Джафарова С.Ш.

SPECIFICITY OF EEG RESPONSE TO STIMULATION OF NERVUS VAGUS UNDER BLOCKADE OF CHOLINE- AND ADRENORECEPTORS
S.G. Yusifovа, G.A. Gasanova, T.M. Ismaylov, F.I. Ibadova, S.Sh. Jafarova

Bölmə: ADAPTASIYA, STRES VƏ SAĞLAMLIQ; EKOLOJI FIZIOLOGIYA; EVOLYUSION FIZIOLOGIYA
Section: ADAPTATION, STRESS AND HEALTH; ECOLOGICAL PHYSIOLOGY; EVOLUTIONARY PHYSIOLOGY
Cекция: АДАПТАЦИЯ, СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ; ЭВОЛЮЦИОННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

POSTNATAL ONTOGENEZİN MÜXTƏLİF YAŞ DÖVRLƏRİNDƏ HİPOKİNETİK NƏSİLDƏ ADAPTİV DAVRANIŞIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.N. Ağayeva

PECULIARITIES OF ADAPTIVE BEHAVIOR OF HYPOKINETIC PPROGENY IN DIFFERENT PERIODS OF POSTNATAL ONTOGENESIS
E.N. Agayeva

FIZIKI YÜK VƏ VITAMIN QƏBULU FONUNDA SKELET ƏZƏLƏLƏRININ ANTIOKSIDANT SISTEMININ MODIFIKASIYASI
S.E. Ağayeva, S.A. Əliyev

MODIFICATION OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF SKELETAL MUSCLES ON BACKGROUND OF PHYSICAL LOADING AND VITAMIN INTAKE
S.E. Agayeva, S.A. Aliyev

AKTARA INSEKTISIDİNƏ QARŞI CƏKİ BALIQLARINDA PREKONDİSİONLAŞMA PROSESİNİN MEXANİZMLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
T.N. Allahverdiyeva, A.Ə. Mehdiyev

STUDY OF MECHANISMS OF PRE-CONDITIONING IN SAZANS TO AKTARA INSECTICIDE
T.N. Allahverdiyeva, A.A. Mekhtiev

XENOPUS LAEVISİN EMBRIONAL INKIŞAFININ MÜXTƏLIF MƏRHƏLƏLƏRINDƏ SEROTONIN-MODULLU ANTIKONSOLIDASIYA ZÜLALININ AKTIVLIYININ MORFOMETRIK GÖSTƏRICILƏRƏ TƏSİRİ
A.V. Aminov, A.A. Mehdiyev

EFFECTS OF SEROTONIN-MODULATING ANTICONSOLIDATION PROTEIN TO MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE VARIOUS STAGES OF EMBRYONIC DEVELOPMENT OF XENOPUS LAEVIS
A.V.Aminov, A.A. Mekhtiev

İDMAN SEÇIMINDƏ MOLEKULYAR-GENETIK MARKERLƏRIN TƏTBIQI
S.Ç. Babayeva, S.S. Əlibəyova, O.Ə. Məmmədzadə

APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC MARKERS IN SPORTS CHOICE
S.Ch. Babayeva, S.S. Alibeyova, O.A. Mammadzade

ZEYTUN YAĞININ REPRODUKTİV FUNKSİYAYA TƏSİRİ
A.Y. Baxşəliyeva

THE EFFECT OF OLIVE OIL ON REPRODUCTIVE FUNCTIONS
A.Y. Bakhshaliyeva

FİZİKİ YÜKLƏRƏ QARŞI UYĞUNLAŞMANI ARTIRAN ADAPTOGEN MADDƏLƏRİN TƏSİRİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
G.M. Behbudova., A.K. Həsənova

SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF ADAPTOGENIC SUBSTANCES TOWARDS PHYSICIAL LOADING
G.M. Behbudova., A.K. Hasanova

POSTNATAL HİPOKSİYANIN YAŞLI HAMİLƏ DOVŞANLARIN QANINDA EPİFİZİN FUNKSİYASININ DİNAMİKASINA TƏSİRİ
Ə.H. Əliyev, K.Q. Məmmədova, S.V. Miriyeva, S.M. Əbdürrəhmanova, J.H. Ələsgərova, N.Ə. Şəmmədova

THE EFFECT OF POSTNATAL HYPOXIA ON DYNAMICS OF EPIPHYSIS FUNCTION IN THE BLOOD OF AN OLD PREGNANT RABBITS
A.H. Aliyev, K.G. Mammadova, S.V. Miriyeva, S.M. Abdurrahmanova, J.Kh. Alasgarova, N.A. Shamadova

İDMANÇILARIN ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNİN REAKSİYASINA FİZİKİ YÜKLƏMƏLƏRİN TƏSİRİNİN ANTROPOMETRİK KORRELYASİYASI
S.A. Əliyev, N.T. Əsədullayeva, S.S. Əlibəyova, R.Y. İbrahimli

ANTROPOMETRIC CORRELATIONS OF IMPACT OF PHYSICAL LOADING ON CARDIOVASCULAR REACTION OF THE ATHLETES
S.A. Aliyev, N.T. Asadullayeva, S.S. Alibekova, R.Y. İbrahimli

MÜXTƏLİF YAŞ DÖVRLƏRİNDƏ QANDA HAPTOQLOBİN VƏ LİPİD PEROKSİDLƏŞMƏSİNİN MİKRODALĞA ŞÜALANMASININ TƏSİRİNƏ PRO- VƏ ANTİOKSİDANT REAKSİYALARI
L.F. Həsənova, M.T. Abbasova, L.R. Cabrayılova

PRO- AND ANTIOXIDANT RESPONSES OF BLOOD HAPTOGLOBIN AND LIPID PEROXIDATION TO CHRONIC MICROWAVE RADIATION IN DIFFERENT AGE PERIODS
L.F. Hasanova, M.T. Abbasova, L.R. Jabrailova

PRENATAL İNKİŞAFIN DÖL DÖVRÜNDƏ HİPOKSİYANIN YAŞLI İNTAKT VƏ BOĞAZ HEYVANLARDA QANDA ŞƏKƏRİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ
E.V. Hüseynov, K.Q. Hüseynova, F.Ə. Əliyeva

EFFECT OF HYPOXIA IN FETUS PERIOD OF PRENATAL ONTOGENESIS ON THE DYNAMICS OF BLOOD GLUCOSE IN INTACT AND PREGNANT ADULT ANIMALS
E.V. Huseynov, K.K. Huseynova, F.A. Aliyeva

EMBRİOGENEZİN MÜXTƏLİF DÖVRLƏRİNDƏ APARILAN HİPOKSİYANIN EŞİTMƏ BEYİN QABIĞININ ELEKTRİK AKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ
Ə.H. Hüseynov

THE IMPACT OF HYPOXIA ON AUDITORITY CORTEX OF BRAIN IN DIFFERENT PERIODS OF EMBRYOGENESIS
A.H. Huseynov

ACLIQLA ƏLAQƏDARMÜSARIQƏ EHTIYAT PIYINDƏN LIPIDLƏRIN MOBILIZASIYASI
E.C. Hüseynova

MOBILIZATION OF LIPIDS FROM MESENTERIAL FAT RESERVES IN STARVATION
E.S. Huseynova

EMŞ-ın AĞ SİÇOVULLARIN BAŞ BEYİN YARIMKÜRƏLƏRİNDƏ PİRUVATKİNAZA FERMENTİNİN FƏALLIĞINA YAŞDAN ASILI OLARAQ TƏSİR EFFEKTİ
L.M. Hüseynova, Ə.N. Fərəcov, X.C. Hüseynli

AGE- DEPENDENT ACTION OF EMR ON PK ACTIVITY IN HEMISPHERES OF CEREBRAL CORTEX
L.M. Huseynova, A.N. Faradghev, Kh.J. Huseynli

ANALARI HAMİLƏLİKDƏ EKSPERİMENTAL STRESS REAKSİYALARA MƏRUZQALMIŞ BALALARIN POSTNATAL DÖVRDƏ HORMONAL-MEDİATOR STATUSUNUN FORMALAŞMASI
Y.B. İsmayılov, F.İ. İbrahimli, A.T. İsmayılov, S.Q. Qarayeva, Ə.N. Əzizova, Z.Y. Vəliyeva, N.O. Quliyev

FORMATION OF HORMONAL AND NEUROTRANSMITTER STATUS OF THE BABIES, WHOSE MOTHERS WERE SUBJECTED TO EXPERIMENTAL STRESS DURING GESTATION PERIOD
Y.B. Ismayılov, F.I. Ibrahimli, A.T. Ismayılov, S.G. Garayeva, A.N. Azizova, Z.Y. Valiyev, N.O. Guliyev

RESPIRATOR XƏSTƏLİKLƏRI ZAMANI TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNƏN UŞAQLARIN VƏZİYYƏTİNİN, NEYROPEPTİD P–SUBSTANSIYA, İMMUN SISTEMİ, HEMOSTAZIN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ BU SİSTEMLƏRİN BİR-BİRİ İLƏ ƏLAQƏSİ
M.K. Kərimova, N.T. Əsədullayeva, S.S. Əlibəyova

STUDY OF THE STATE, NEUROPEPTIDES P–SUBSTANCE, IMMUNE SYSTEM, HEMOSTASIS OF THE CHILDREN OFTEN FALLING ILL DURING RESPIRATORY DISEASES AND CORRELATION BETWEEN THESE SYSTEMS
M.K. Karimova, N.T. Asadullayeva, S.S. Alibeyova

MÜALİCƏ BƏDƏN TƏRBİYƏSİ İLƏ MƏŞĞUL OLAN TƏLƏBƏLƏRİN FİZİKİ YÜKƏ ADAPTASİYASI
M.M. Qəniyeva, K.F. Məmmədova

ADAPTATION OF PHYSICAL LOADING OF STUDENTS ENGAGED IN THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING
M.M. Ganiyeva, K.F. Mammadova

DAYAQ – HƏRƏKI APARATINDA POZĞUNLUQLARI OLAN INSANLARIN MÜALICƏ BƏDƏN TƏRBIYƏSI VASITƏSI ILƏ SOSIAL ADAPTASIYASI
Y.N. Quliyev, S.S. Əlibəyova, N.Ə. Əliyev, Ə.E.Hüseynova

SOCIAL ADAPTATION OF THE PEOPLE WITH DISORDERS OF LOCOMOTOR APPARATUS BY THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING
Y.N. Guliyev, S.S. Alibeyova, N.A. Aliyeva, A.E. Huseynova

PRENATAL İNKİŞAF DÖVRÜNDƏ QEYRİ-İONLAŞDIRICI ELEKTROMAQNİT DALĞALARI İLƏ ŞÜALANMAYA MƏRUZ QALMIŞ ORQANİZMDƏ OKSİDANTANTİOKSİDANT STATUSU
A.T. Quliyeva, M.T. Abbasova

OXIDANT-ANTIOXIDANT STATUS OF ORGANISM EXPOSED TO INFLUENCE OF NON-IONIZING RADIATION IN THE PRENATAL PERIOD OF DEVELOPMENT
A.T. Guliyeva, M.T. Abbasova

QISAMÜDDƏTLİ AĞIR HİPOKSİYANIN TƏSİRİNƏ MƏRUZ QALAN SİÇOVULLARDA QİDA DAVRANIŞI
E.C. Mehbalıyeva

FOOD BEHAVIOUR IN THE RATS SUFFERING FROM SHORT-TERM HEAVY HYPOXIA
E.C. Mekhbalıyeva

FOTOPERIODIK AMILIN YAŞLI HAMİLƏ DOVŞANLARDA EPİFİZİN FUNKSİYASININ TƏNZİMİNDƏ ROLU
K.Q. Məmmədova, A.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, S.Ş. İbrahimova, S.B. Miriyeva, G.S.Əlicanova

THE ROLE OF PHOTOPERIODIC FACTORS ON REGULATION OF EPIPHYSIS FUNCTION IN AGED PREGNANT RABBITS
K.G. Mammadova, A.H. Aliyev, F.A. Aliyeva, S.Sh. İbrahimova, S.B. Miriyev., G.S.Alicanova

FIZIKI YÜKÜN PRENATAL INKIŞAFIN DÖLÖNÜ DÖVRÜNDƏ HIPOKSIYA KEÇIRMIŞ DOVŞAN BALALARINDA QANIN FORMALI ELEMENTLƏRININ MIQDARININ DƏYIŞMƏSINƏ TƏSIRI
S.J. Məmmədova

EFFECT OF PHYSICAL LOADİNG ON CHANGES OF BLOOD PARAMETERS IN RABBITS PRENATAL DEVELOPING UNDER HYPOXIC CONDITIONS
S.J. Mammadova

FİZİKİ YÜKÜN PRENATAL İNKİŞAFIN RÜŞEYM DÖVRÜNDƏ HİPOKSİYA KEÇİRMİŞ DOVŞAN BALALARINDA QANIN FORMALI ELEMENTLƏRİNİN MİQDARININ DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİRİ
S.C. Məmmədova, Ə.H. Əliyev, S.B. Miriyeva

IMPACT OF PHYSICAL LOADING ON THE NUMBER OF BLOOD CELLS OF RABBIT- PUPS EXPOSED TO HYPOXIA IN EMBRYO PERIOD OF PRENATAL DEVELOPMENT
S.J. Mammadova, A.H. Aliyev, S.B. Miriyeva

ƏLVERİŞSİZ MÜHİT AMİLLƏRİNƏ QARŞI BALIQLARDA GEDƏN ADAPTASİYA VƏ DİSADAPTASİYA PROSESLƏRİ
N.C. Mustafayev

THE ADAPTATION AND DISADAPTATION PROCESSES OF FISHES AGAINST UNFAVOURABLE ENVIROMENTAL FACTORS
N.C. Mustaphayev

İDMANÇILARDA ANAEROB İŞ QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN VASİTƏLƏRİ VƏ METODLARI
F.N. Nəbiyeva, M.Ə. Babayev, N.Ə. Əliyeva., G.Q. Məhərrəmli

REMEDIES AND METHODS TO INCREASING ANAEROBIC WORKING EFFICIENCY IN SPORTSMEN
F.N. Nabiyeva, M.A. Babayev, N.A. Aliyeva, G.G..Maharramli

SEROTONIN-MODULLU ANTIKONSOLIDASIYA ZÜLALININ RADIOQORUYUCU AKTIVLIYININ ÖYRƏNILMƏSİ
A.N. Nurullayeva, A.V. Aminov, E.N. Şamilov, A.S. Abdullayev, Q.M. Palatnikov, A.Ə. Mehdiyev

STUDIES OF RADIOPROTECTOR ACTIVITY OF SEROTONIN-MODULATING ANTICONSOLIDATION PROTEIN
A.N. Nurullayeva, A.V. Aminov, E.N. Shamilov, A.S. Abdullayev, G.M. Palatnikov, A.A. Mekhtiev

YANIQLAR ZAMANI QƏTRANSIZLAŞDIRILMIŞ NAFTALAN NEFTİNİN ORQANİZMİN İMMUN MARKERLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.M. Rzaquliyeva, Y.B, İsmayılov, Z.Y.Vəliyeva, G.Y. Hacıyeva, N.O.Quliyev

INFLUENCE OF DERESINED NAFTALAN OIL ON IMMUNE MARKERS OF THE ORGANISM IN BURNS
D.M.Rzaguliyeva, Y.B.Ismayılov, Z.Y.Valiyeva, G.Y.Hajiyeva, N.O.Guliyev

TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNƏN UŞAQLARDA YUXARI TƏNƏFFÜS YOLLARI VƏ BAĞIRSAQ MİKROBİOSENOZUNUDA GEDƏN DƏYİŞİLİKLƏR
A.Q. Veysəlova

CHANGES HAPPENING IN UPPER AIRWAYS AND IN INTESTINE MICROBIOCOENOSIS OF THE CHILDREN OFTEN FALLEN ILL
A.G. Veysalova

7 VƏ 14 GÜN İŞIQ VƏ QARANLIQDA SAXLANILMIŞ OLFAKTOMİYA OLMUŞ MÜXTƏLİF YAŞLI HEYVANLARIN QANINDA QLÜKOZANIN SİRKAD RİTMİNİN DƏYİŞMƏSİ
P.Ə. Zülfüqarova

CHANGE OF THE BLOOD GLUCOSE CIRCADIAN RHYTHM IN THE OLFACTOMIZED ANIMALS OF DIFFERENT AGES KEPT IN LIGHT AND DARKNESS FOR 7 AND 14 DAYS
P.A. Zulfugarova

СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ АЗЕРБАЙДЖАНА С ИЗУЧЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ
Адыгезалова В.А.

THE RELATION BETWEEN THE ADVANCE OF PHYSIOLOGY (PHYSIOLOGY DEVELOPMENT) IN AZERBAIJAN WITH THE EXPLORATION OF THE NATURAL HEALING FACTORS IN THE REPUBLIC
V.A. Adygyozalova

ВЛИЯНИЕ САХАРНОЙ НАГРУЗКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ИНСУЛИНА В КРОВИ КРОЛЬЧАТ ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКУЮ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ
Алиева Ф.А.

EFFECTS OF GLUCOSE LOADING ON LEVEL OF BLOOD INSULIN IN RABBIT PUPS EXPOSED TO CHRONIC PRENATAL HYPOXIA
F.A. Aliyeva

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР МОЗГА БЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ ОТСУТСТВИЯ В ПИЩЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
Аскеров Ф.Б., Мовсумов Г.Д., Абушов Б.М., Кадымова С.О.

MORPHO-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BRAIN STRUCTURES OF ALBINO RATS ON BACKBROUND OF DEPRIVATION FROM WATER-SOLUBLE VITAMINS
F.B. Askerov, G.D. Movsumov, B.M. Abushov, S.O. Kadimova

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ САЗАНА И СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Ахундов А.Г.

STUDIES OF MECHANISMS OF ADAPTATION OF SAZAN AND GOLDFISH TO ADVERSE FACTORS OF CHEMICAL ORIGIN
A.H. Akhundov

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОМ ШОКЕ В ТКАНЯХ СТРУКТУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС
Бабаева Р.Ю., Алиев А.Г., Мадатова В.М., Заманова Ф.Дж., Мамедова Н.Т.

INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES IN THE BRAIN STRUCTURES DURING HYPOVOLEMIC SHOCK
R.Yu. Babaeva, A.G. Aliyev, V.M. Madatova, F.J. Zamanova, N.T. Mamedova

ТИОЛОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ В ХРУСТАЛИКЕ ГЛАЗА И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Гаджиев А.М.

THIOL HOMEOSTASIS IN CRYSTALLINE LENS AND REDOX EFFECTS OF EXPOSURE TO MICROWAVE RADIATION
A.M. Gadzhiev

ВЛИЯНИЕ ДВУХ ТИПОВ НЕФТИ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ СЕВРЮГИ
Гайсина А.А., Касимов Р.Ю.

EFFECT OF TWO TYPES OF CRUDE OIL ON NEUROTRANSMITTERS FLUCTUATION DURING EMBRYOGENESIS OF STELLATUS STURGEON
A.A. Gaisina, R.Yu. Kasimov

ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА ESCHERICHIA COLI НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ КАУДАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВЕНТРОЛАТЕРАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА
Гладкова Ж.А., Пашкевич С.Г.

INFLUENCE OF LIPOPOLYSACCHARIDE OF ESCHERICHIA COLI ON ELECTRICAL ACTIVITY OF NEURONS FROM CAUDAL VENTROLATERAL MEDULLA
Z.A. Gladkova, S.G.Pashkevich

УЧАСТИЕ ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ В МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ
Зинчук В.В., Лепеев В.О.

INVOLVEMENT OF GASOTRANSMITTERS IN MECHANISMS OF ACTION OF MAGNETIC FIELD ON OXYGEN-TRANSPORTING FUNCTION OF BLOOD
V.V. Zinchuk, V.O. Lepeev

ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТА ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА У БЕЛЫХ КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Ибрагимова Ж.М., Курбанова Г.А.

STUDY OF GLUTATHIONE REDUCTASE ACTIVITY IN RAT LENS AFTER EXPOSURE TO MOBILE PHONE-EMITTED ELECTROMAGNETIC RADIATION
J.M. Ibrahimova, G.A. Gurbanova

ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕТЧАТКИ В МОДЕЛИ ПИГМЕНТНОЙ ДИСТРОФИИ
Исмайлова У.С., Мехтиев А.А.

STUDY OF INVOLVEMENT OF SEROTONERGIC SYSTEM IN REPAIR OF RETINA IN THE MODEL OF RETINAL PIGMENTAL DYSTROPHY
U.S. Ismaylova, A.A. Mekhtiyev

СКРИНИНГ ВЕЩЕСТВ С АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ В МОДЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
Карпухина O.В., Гумаргалиева К.З., Иноземцев А.Н.

SCREENING FOR A SUBSTANCES WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY IN MODELS OF OXIDATIVE STRESS
O. V. Karpukhina, K.Z. Gumargalieva, A.N. Inozemtsev

ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕПТОПЛАСТИКИ У КРЫС
Кастыро И.В., Торшин В.И., Иноземцев А.Н., Хамидулин Г.В., Баринов А.В., Петров Н.С. Пириев Н.А.

RATIONALE FOR STUDY OF BEHAVIORAL RESPONSES IN THE SIMULATION OF SEPTOPLASTY ON RATS
I.V. Kastyro, V.I. Torshin, A.N. Inozemtsev, G.V. Hamidulin, A.V. Barinov, N.S. Petrov, N.A. Piriev

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ДИСПЕРСИОННЫХ ЭКГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТОРА МИОКАРДА НА ФОНЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Мамедов А.М., Алиев А.Х., Панахова Г.И., Джафарова А.М., Абасов Р.К.

RESEARCH OF A PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND DISPERSION ECG OF THE MYOCARDIUM INDICATORS ON THE BACKGROUND OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS OF A PERSON
A.M. Mamedov, A.X. Aliyev G.I. Panahova, A.M.Jafarova, R.K. Abbasov

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА ГЕМОГЛОБИН КРОВИ РЫБ
Мамедова С.И.

THE INFLUENCE OF PHOSPHORUS FERTILIZERS ON FISH BLOOD HEMOGLOBIN
S.I. Mamedova

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
Мамедяров Г.М., Алиев С.А., Алиев И.С.

IMPACT OF ANTIOXIDANTS ON PHYSICAL EFFICIENCY OF THE ATHLETES
G.M. Mamedyarov, S.A. Aliyev, İ.S. Aliyev

ЭЭГ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЯТ, ПЕРЕЖИВШИХ ВОЗДЕЙСТИВИЕ ГИПОКИНЕЗИИ, ПРОВОДИМОЙ В ЗАРОДЫШЕВЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА
Махмудова Н.Ш., Гафланова А.Г., Гаджиева Г.Ш.

EEG OF THE VISUAL CORTEX OF THE RAT PUPS EXPERIENCED MATERNAL HYPOKINESIA DURING EMBRYONIC STAGE OF ONTOGENESIS
N.Sh. Makhmudova, A.G. Gaflanova, G.Sh. Hajiyeva

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР ПЕЧЕНИ САЗАНОВ (CYPRINUS CARPIO)
Мовсум-заде С.К.

IMPACT OF PESTICIDE POLLUTION ON PROTEIN FRACTION’ PROFILE OF LIVER OF COMMON CARPS (CYPRINUS CARPIO)
S.K. Movsum-zadeh

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РЫБ ИЗ РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА ПЕРСИДСКОГО ОСЕТРА ХЫЛЛИНСКОГО ОСЕТРОВОГО РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА
Салманов З.С., Гашимова У.Ф.

THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF COMBINED FODDER ON THE PHYSIOLOGICAL STATUS OF FISH FROM BROOD STOCK OF PERSIAN STURGEON ON KHILLY STURGEON HATCHERY
Z.S. Salmanov, U.F.Hashimova

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПЕЧЕНИ САЗАНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЦЕТАТА СВИНЦА
Сафиханова Х.М., Джафарова А.А.

HISTOPATHOLOGICAL ALTERATIONS IN LIVER OF CARP AFTER EXPOSURE TO LEAD ACETATE (II)
Kh.M. Safikhanova, A.A. Jafarova

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ СВИНЦА И КАДМИЯ В КРОВИ ЖЕНЩИН ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ И ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ГЕСТАЦИИ
Суходольская Н.В.

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEAD AND CADMIUM LEVELS IN WOMEN’S BLOOD IN UNCOMPLICATED AND COMPLICATED COURSE OF GESTATION
N.V. Sukhodolska

РОЛЬ КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТРАНСПОРТЕ ИОНОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ
Таги-заде Т.П., Касумов Х.М.

ROLE OF CHANNELFORMING CONNECTIONS AT THE TRANSPORT OF IONS AND ORGANIC SUBSTRATES THROUGH THE CELL MEMBRANES
T.P. Tagi-zade, Kh.M. Kasumov

ВЛИЯНИЕ АЛТОЗИДА SR-10 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ПО СЕЗОНАМ ВЫКОРМКИ
Халилов З.М., Бекиров Г.М.

EFFECT OF ALTOZID SR-10 ON PRODUCTIVITY AND SOME BIOLOGICAL INDEXES OF SILKWORM IN SEASONAL REARING
Z.M. Khalilov, G.M. Bakirov

CO-EXPOSURE EFFECTS OF HEAVY METALS AND ANTIDEPRESSANT FLUOXETINE ON LEARNING AND MEMORY
S.B. Bokieva, D.T. Bokieva, E.A. Inosiemtsev, O.V. Karpukhina, Kh.Yu. Ismailova, A.N. Inozemtsev

AĞIR METALLARIN VƏ ANTIDEPRESANT FLUOKSETININ BIRLIKDƏ ISTIFADƏSININ ÖYRƏNMƏ VƏ YADDAŞA TƏSIRI
S.B. Bokiyeva, D.T. Bokiyeva, E.A. İnosiemtsev, O.V. Karpukhina, Kh.Yu. İsmailova, A.N.İnozemtsev

Bölmə: QOCALMANIN FIZIOLOGIYASI
Section: PHYSIOLOGY OF AGING
Секция: ФИЗИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ

DIŞI HEYVANLARDA DOĞULANF1 NƏSLININ SAYINA VƏ ÇƏKI ARTIMINA ZƏFƏRAN (Crocus sativus L.) EKSTRATININ TƏSIRI
X.F. Babayev, R.Y. Abbasov, P.A. Şükürova, A.S. İsrəfilova, B.X. Hacıyeva

THE EFFECTOF SAFFRON EXTRACT ON WEIGHT GAIN AND NUMBER OF F1 PROGENY
Kh. F. Babaev, R.Y. Abbasov, P.A. Shukurova, A.S. Israfilova, B.Kh. Hajiyeva

LERİK RAYONU UZUNÖMÜRLÜLƏRİNDƏ ELEKTROENSEFALOQRAMMANIN TƏHLİLİ
Y.O. Bayramova

ANALYSIS OF ELECTROENCEPHALOGRAM OF LONG-LIVERS OF LERIK REGION
Y.O. Bayramova

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ YAŞAYAN UZUNÖMÜRLÜLƏRİN HƏYƏCAN GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Y.Kərəmova

RESEARCH ON EMOTIONAL SENSITIVITY INDICATORS OF LONG-LIVING PERSONS IN SUMGAYIT
N.Y.Karamova

AHIL VƏ QOCA YAŞLI ŞƏXSLƏRDƏ ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİKLƏRİNİN TƏDQİQİ
Z.M. Qədimova

STUDY OF ISCHEMIC HEART DISEASE (IHD) IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS
Z.M. Gadimova

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Багирова Ф.М.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF CENTENARIANS IN SOUTHERN ZONE OF AZERBAIJAN
F.M. Bagirova

НОЧНОЙ СОН ДОЛГОЖИТЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Гашимова У.Ф., Аллахвердиев А.Р., Аллахвердиева А.А.

NIGHT SLEEP ARCHITECTURE IN REPRESENTATIVES OF A LONG-LIVER FAMILY
U.F. Hashimova, A.R. Allakhverdiyev, A.A. Allakhverdiyeva

АНАЛИЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В ДОЛГОЖИТЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Гашимова У.Ф., Аллахвердиев А.Р., Байрамова Е.О., Касумов Ч.Ю.

STUDY OF BRAIN BIOELECTRICAL ACTIVITY IN POPULATION WITH HIGH INDEX OF LONGEVITY
U.F. Hashimova, A.R. Allakhverdiyev, Y.O. Bayramova, Ch.Yu. Kasumov

ИЗУЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ЛЕНКОРАНСКОМУ РАЙОНУ)
Камилова Н.М., Гашимова У.Ф., Гусейнова С.И., Гайсина А.А.

STUDY OF BIOCHEMICAL AND HORMONAL PROFILE OF THE OLDEST OLD (LANKARAN REGION SURVEY RESULTS)
N.M. Kamilova, U.F. Hashimova, S.I. Huseynova, A.A. Gaisina

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОХРАННОСТИ ЗДОРОВЬЯ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
Касумов Ч.Ю., Гусейнова С.И.,Теймурова Н.Н.

INVESTIGATION OF HEALTH PRESERVATION MECHANISMS IN CENTENARIES OF SOUTH REGIONS OF AZERBAIJAN
Ch.Yu. Kasumov, S.I. Huseynova, N.N. Teymurova

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ШАФРАНА НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Рзаева И.А., Гашимова У.Ф., Бабаев Х.Ф., Гасанова С.И.

EFFECT OF SAFFRON EXTRACT ON THE CATALASE LEVEL UNDER X-RAY IRRADIATION
I.A. Rzaeva, U.F. Hashimova, Kh.F. Babaev, S.I.Hasanova

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШАФРАНА (Crocus sativus L.) НА УРОВЕНЬ ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА В КРОВИ КРЫС
Шукюрова П.А., Бабаев Х.Ф., Гаджиева Б.Х., Касумова Г.З., Гасанова С.И.

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF SAFFRON (Crocus sativus L.) ON BLOOD LEVEL OF FOLLICLE STIMULATING HORMONE IN RATS
P.A. Shukurova., X.F. Babayev, B.X. Gadjiyeva, G.Z. Kasumova, S.I.Hasanova

Bölmə: ƏMƏK VƏ IDMAN FIZIOLOGIYASI; KLINIKI FIZIOLOGIYA
Section: PHYSIOLOGY OF WORK AND SPORT; CLINICAL PHYSIOLOGY
Секция: ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И СПОРТА; КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

İDMANÇI ORQANİZMİNİN İNTENSİV FİZİKİ YÜKLƏRƏ ADAPTASİYASINDA İMMUN SİSTEMİNİN ROLU
M.Ə. Babayev, S.S. Əlibəyova, N.Ə. Əliyeva, G.Q. Məhərrəmli

ROLE OF THE IMMUNE SYSTEM IN THE ADAPTATION OF SPORTSMEN’S BODY TO EXTENSIVE PHYSICAL LOAD
M.A. Babayev, S.S. Alibeyova, N.A. Aliyeva, G.Q. Maharramli

MÜXTƏLİF SƏVİYYƏLİ HƏRƏKİ AKTİVLİYƏ MALİK OLAN TƏLƏBƏLƏRDƏ ANTROPOMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİN TƏDQİQİ
İ.N. Əhmədova, S.S. Əlibəyova, Ə.E. Hüseynova, G.U. Gülüstani

THE STUDY OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF STUDENTS HAVING DIFFERENT LEVELS OF MOTOR ACTIVITY
I.N. Akhmedova, S.S. Alibayova, A.A. Huseynova, G.U.Gulistani

GÜLƏŞÇİLƏRİN İMMUN SİSTEMİNİN VƏZİYYƏTİNƏ FİZİKİ YÜKLƏMƏLƏRİN TƏSİRİ
S.S. Əlibəyova

INFLUENCE OF PHYSICAL LOADING OF THE IMMUNE SYSTEM STATE OF WRESTLERS
S.S. Alibeyova

MÜXTƏLIF INTENSIVLI FIZIKI YÜKÜN VOLEYBOLÇU QIZLARDA STRESSOR HORMONLAR VƏ MONOAMINLƏR ARASINDAKI QARŞILIQLI ƏLAQƏYƏ TƏSIRI
S.Y. Əliyev, Y.B. İsmayılov, Z.H. Məmmədov

THE EFFECT OF PHYSICAL STRESS OF VARYING INTENSITY ON THE INTERACTION BETWEEN STRESSFUL HORMONES AND MONOAMINES OF THE WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS
S.Y. Aliyev, Y.B. İsmayılov, Z.H.Mammedov

DOVŞANLARDA GÖZÜN BUYNUZ QİŞASINDA EKSPERIMENTAL İLTİHAB PROSESİ ZAMANI ZƏFƏRANIN QANDA BƏZİ KLİNİK GÖSTƏRİCİLƏRƏ TƏSIRİ
F.M. Hüseynova

INFLUENCE OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS) ON SOME CLINICAL INDEXES IN BLOOD UNDER EXPERIMENTAL INFLAMMATORY PROCESSES IN THE RABBIT´S CORNEA
F.M. Huseynova

TƏLƏBƏLƏRDƏ FİZİKİ İNKİŞAFIN DİNAMİKASININ ANTROPOMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRƏ ƏSASƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Ş.A. Məmmədova, S.A. Əliyev, G.U. Gülüstani, Ə.E. Hüseyinova

EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT DYNAMICS OF THE STUDENTS ON THE BASIS OF ANTROPOMETRIC MEASUREMENTS
Sh.A. Mammadova, S.A. Aliyev, J.U. Gulustani, A.E. Huseynova

İDMAN TEXNİKASI TƏLİM PRİNSİPLƏRİNİN FİZİOLOJİ ƏSASLANDIRILMASI
Ş.N. Məmmədova

PHYSIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE TRAINING PRINCIPLES OF SPORT TECHNIQUE
Sh.N. Mammadova

İDMAN ÜZGÜÇÜLÜYÜ İLƏ MƏŞĞUL OLAN MƏKTƏBLİLƏRİN HƏRƏKİ HAZIRLIĞININ VƏ FİZİKİ İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
G.Ə. Sadıqova, S.S. Əlibəyova, B.İ. Yusifov, N.M. Hacıyeva

EVALUATION OF MOTOR TRAINING AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE SCHOOLCHILDREN GOING IN FOR SPORT SWIMMING
G.A. Sadigova, S.S. Alibeyova, B.I. Yusifov, N.M. Hajiyeva

YENI EKSPERIMENTAL INTERSTISIAL SISTIT MODELI: ILKIN ARAŞDIRMA
R Şolan, Q.Garayev, J.Musayev

THE NEW EXPERIMENTAL MODEL OF INTERSTITIAL CYSTITIS: A PRELIMINARY STUDY
R.Sholan, G. Garayev, J.Musayev

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Арчакова Л.И., Калиновская Е.И., Кузнецова Т.Е., Новаковская С.А, Филипович Т.А., Деревянко И.А., Федорова Е.В.

MICROVASCULATURE OF INTERNAL ORGANS AND THE BRAIN WITH MODELING OF METABOLIC SYNDROME
L.I. Archakova, E.I. Kalinovskaya, T.E. Kuznetsova, S.A. Novakovskaya, T.A. Filipovich, I.A. Derevyank., E.V. Fedorova

ИЗУЧЕНИЕ АЭРОБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ В ДИНАМИКЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
Багирова Р.М., Мамедова Г.Р., Гусейнова Г.Г., Гасанова М.А.

ASSESSMENT OF AEROBIC PHYSICAL PERFORMANCE OF BASKETBALL PLAYERS DURING YEAR CYCLE
R.M. Bagirova, G.R. Mamedova, G.G. Guseynova, M.A.Gasanova

НАРУШЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА — ВАЖНОЕ ПАТОГЕГНЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ
Ибрагимли Ф.И.

LYMPHODRAINAGE DISTURBANCE — IMPORTANT PATHOGENETIC ELEMENT OF BLOOD CIRCULATION IN LOWER LIMBS
F.I.Ibrahimli

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЛОВЦОВ АКАДЕМИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ДИНАМИКЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Караев M.Г, Абдурахманов Ш.Г., Алиев С.А., Абдурахманов Р.Ш.

RESEARCH OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL STATUS OF THE STUDENT SWIMMERS OF THE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE IN A THREE-YEAR TRAINING COURSE
M.G. Karaev, Sh.G. Abdurahmanov, S.A Aliev, R.Sh. Abdurakhmanov

ПОСЛОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТКИ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО КОГЕРЕНТНОГО ТОМОГРАФА
Кулиева Р.Н., Гашимова У.Ф., Рзаева Н.М., Панахова Е.Н.

YER-BY-LAYER STUDY OF THE RETINA OF PATIENTS UNDERGONE STROKE WITH OPTICAL COHERENT TOMOGRAPH
R.N. Kuliyeva, U.F. Нashimova, N.M. Rzaeva, E.N. Panahova

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
Митюкова Т.А, Кохан С.Б., Лузина Е.Б., Полулях О.Е.

SYMPTOMS OF DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN PERSONS OF INTELLECTUAL WORK IN CONNECTION WITH EXCESSIVE BODY MASS AND OBESITY
T.A. Mityukova, S.B. Kokhan, E.B. Luzina, O.E.Poluliakh

СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ДИНАМИКЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
Рагимова Н.Г., Мусаева Н.А., Адыгезалова В.А.

QUICK ADAPTATION AND RESTORATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF BASKETBALL PLAYERS THROUGHOUT A YEAR CYCLE
N.G. Ragimova, N.A. Musayeva,V.A. Adigozalova

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЮНОШЕЙ-СПОРТСМЕНОВС РАЗЛИЧНЫМ ФЕНОТИПОМ ИГРОВОГО АМПЛУА
Султанов М.Б., Исмайлова Х.Ю.

CORRELATION BETWEEN DIFFERENT TEMPERAMENTS AND DIFFERENT LEVELS OF ANXIETY IN YOUNG ADULT ATHLETES WITH DIFFERENT SPORTS UTILITY PHENOTYPE
Sultanov M.B., Ismaylova Kh.Yu.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ
Султанов М.Б., Рустамова Т.В.

RELATIONSHIP PARAMETERS OF TEMPERAMENT AND THEIR TRAITS TO YOUNG STUDENTS
Sultanov M.B., Rustamova T.V.

EFFECTS OF SHORT-TIME EXERCISE AND AGE-RELATED DIFFERENCES ON SOME HAEMOSTATIC INDEXES IN RATS
Hossein Rostami, A.H. Aliev, V.M. Madatova

QISA MÜDDƏTLI TƏCRÜBƏNIN VƏ YAŞLA ƏLAQƏLI MÜXTƏLIFLIYIN SIÇOVULLARDA BƏZI HEMOSTATIK INDEKSLƏRƏ TƏSIRI
Hossein Rostami, A.H. Aliev., V.M. Madatova

THE EFFECTS OF METFORMIN ON SERUM LEVELS OF INSULIN AND SECRETED FORM OF KLOTHO IN PCOS WOMENS
Savadaliseifi Mohammadali

YUMURTALIQLARIN POLIKISTOZ SINDROMU YPS (PCOS) OLAN QADINLARDA METFORMININ SERUM INSULIN SƏVIYYƏSINƏ VƏ KLOTHONUN SEKRESIYASINA OLUNAN FORMAINA TƏSIRI
Savadaliseyfi Mohammadali

BAŞ BEYİNDƏ LAKTATDEHİDROGENAZA FƏALLIĞININ ELEKTROMAQNİT DALĞALARI İLƏ XRONİKİ ŞÜALANMAYA REAKSİYASI
İbrahimova K.Ə., Pənahova X.G.

REACTION OF BRAIN LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY TO CHRONIC EXPOSURE WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION
Ibrahimova K.A., Panahova X.G.

Loading